# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
96
A+
 
98
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
98
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A
 
97
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
97
A+
5
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
95
A+
 
97
A+
6
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
96
A+
7
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
94
A+
 
96
A+
8
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
96
A+
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
11
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
94
A+
 
96
A+
12
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A
 
95
A+
13
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+
14
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
87
A
 
95
A+
15
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
95
A+
16
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
17
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
94
A+
18
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
83
A
 
93
A+
19
انجمن حشره شناسی ایران
 
97
A+
 
93
A+
20
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
84
A
 
92
A+
21
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
92
A+
22
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
95
A+
 
91
A+
23
انجمن علمی بذر ایران
 
87
A
 
91
A+
24
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
86
A
 
91
A+
25
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
73
B
 
90
A+
26
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
90
A+
 
90
A+
27
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
95
A+
 
90
A+
28
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
92
A+
 
87
A
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
86
A
30
وزارت جهاد کشاورزی
 
68
B
 
85
A
31
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
32
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
70
B
 
83
A
33
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
33
C
 
83
A
34
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
73
B
 
83
A
35
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
80
A
36
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
90
A+
 
80
A
37
وزارت جهاد کشاورزی
 
77
B
 
76
B
38
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
73
B
 
74
B
39
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
74
B
 
73
B
40
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
70
B
 
73
B
41
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
80
A
 
73
B
42
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
70
B
43
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
C
 
70
B
44
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
59
C
 
65
B
45
پژوهشکده میگوی کشور
 
59
C
 
65
B
46
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
64
C
47
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
51
C
 
59
C
48
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
59
C
 
56
C
49
 
71
B
 
55
C
50
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
51
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
60
C
 
50
C
52
 
65
B
 
43
C
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
 
43
C
54
وزارت جهاد کشاورزی
 
56
C
 
38
C
55
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
33
C
 
35
C
56
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
33
C
 
35
C
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
35
C
 
35
C
58
پژوهشکده چای
 
37
C
 
34
C
59
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
49
C
 
34
C
60
مرکز تحقیقات کردستان
 
40
C
 
33
C
61
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
33
C
 
31
C