# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
2
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
4
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
9
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
10
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
11
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
12
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
13
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
14
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
15
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
18
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
19
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
20
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
22
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
23
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
24
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
25
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
26
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
27
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
28
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
29
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
30
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
31
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
32
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
33
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
34
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
35
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
36
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
37
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
38
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
39
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
40
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
41
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
42
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
43
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
44
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
45
 
55
C
46
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
47
 
53
C
48
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
49
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
50
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
51
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
52
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C
54
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
55
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
56
پژوهشکده چای
 
25
C
57
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
58
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
59
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
60
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
61
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C