# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
3
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
6
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
89
A+
7
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
9
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
11
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
12
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
13
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
14
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
84
A
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
84
A
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
17
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
19
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
20
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
80
A
21
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
22
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
80
A
23
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A
24
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
79
A
25
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
27
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
28
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
29
انجمن حشره شناسی ایران
 
76
A
30
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
31
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
32
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
73
B
33
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
34
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
35
وزارت جهاد کشاورزی
 
70
B
36
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
37
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
39
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
40
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
66
B
41
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
42
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
63
B
43
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
61
B
44
پژوهشکده میگوی کشور
 
58
C
45
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
46
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
52
C
47
 
51
C
48
پژوهشکده چای
 
50
C
49
مرکز تحقیقات کردستان
 
50
C
50
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
49
C
51
 
48
C
52
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
44
C
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C
56
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
58
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
59
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
60
وزارت جهاد کشاورزی
61
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی