# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
94
A+
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
 
94
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
6
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
 
90
A+
9
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
 
90
A+
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
 
90
A+
11
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
 
89
A+
12
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
89
A+
13
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
88
A+
14
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
88
A+
15
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
 
88
A+
16
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
 
87
A+
17
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
87
A+
18
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
 
86
A+
19
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
 
86
A+
20
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
 
86
A+
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
85
A+
22
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
 
84
A
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
 
80
A
24
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
 
79
A
25
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
 
79
A
26
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
 
79
A
27
Iranian Mycological Society
 
74
B
 
78
A
28
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
 
78
A
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
78
A
30
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
 
76
A
31
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
 
76
A
32
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
76
A
33
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
 
75
A
34
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
 
75
A
35
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
 
75
A
36
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
 
74
B
37
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
 
73
B
38
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
 
73
B
39
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
 
73
B
40
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
 
69
B
41
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
 
68
B
42
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
 
67
B
43
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
67
B
44
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
 
67
B
45
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
 
66
B
46
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
 
64
B
47
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
48
پژوهشکده چای
 
33
C
 
63
B
49
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
 
60
B
50
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
 
58
C
51
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
 
56
C
52
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
 
55
C
53
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
 
55
C
54
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
 
55
C
55
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
 
52
C
56
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
 
50
C
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 
50
C
58
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
 
47
C
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
 
44
C
60
 
44
C
61
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 
43
C
62
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
 
41
C
63
 
31
C
64
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
65
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
66
67