# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی بهار 1396 رتبه بندی تابستان 1396 رتبه بندی پاییز 1396
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A
 
93
A+
 
94
A+
 
97
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A
 
90
A+
 
92
A+
 
97
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
97
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
90
A+
 
96
A+
 
97
A+
5
انجمن حشره شناسی ایران
 
86
A
 
95
A+
 
85
A
 
97
A+
6
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
89
A
 
90
A+
 
93
A+
 
97
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
8
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
97
A+
 
94
A+
 
95
A+
 
96
A+
9
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
 
92
A+
 
89
A
 
95
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
 
93
A+
 
94
A+
 
95
A+
11
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
95
A+
12
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
 
90
A+
 
95
A+
 
94
A+
13
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
72
B
 
80
A
 
95
A+
 
94
A+
14
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
93
A+
15
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
62
C
 
58
C
 
67
B
 
92
A+
16
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
90
A+
 
96
A+
 
91
A+
17
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
87
A
 
92
A+
 
91
A+
18
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
82
A
 
87
A
 
89
A
 
90
A+
19
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
90
A+
20
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
77
B
 
81
A
 
81
A
 
90
A+
21
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
89
A
 
96
A+
 
88
A
22
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
72
B
 
95
A+
 
87
A
23
انجمن علمی بذر ایران
 
78
B
 
80
A
 
85
A
 
87
A
24
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
85
A
 
94
A+
 
86
A
25
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
74
B
 
88
A
 
81
A
 
86
A
26
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
68
B
 
71
B
 
77
B
 
84
A
27
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
72
B
 
84
A
 
89
A
 
83
A
28
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
76
B
 
91
A+
 
91
A+
 
83
A
29
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
74
B
 
81
A
 
85
A
 
83
A
30
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
58
C
 
80
A
31
وزارت جهاد کشاورزی
 
78
B
 
66
B
 
38
C
 
77
B
32
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
94
A+
 
85
A
 
79
B
 
74
B
33
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
58
C
 
75
B
 
76
B
 
73
B
34
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
79
B
 
66
B
 
60
C
 
73
B
35
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
76
B
 
84
A
 
86
A
 
73
B
36
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
80
A
 
84
A
 
71
B
37
 
71
B
38
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
66
B
 
72
B
 
66
B
 
70
B
39
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
62
C
 
84
A
 
70
B
40
وزارت جهاد کشاورزی
 
53
C
 
75
B
 
68
B
 
68
B
41
 
65
B
42
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
54
C
 
71
B
 
70
B
 
63
C
43
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
62
C
 
64
C
 
62
C
44
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
70
B
 
60
C
 
61
C
 
62
C
45
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
63
C
 
59
C
 
62
C
46
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
34
C
 
52
C
 
46
C
 
60
C
47
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
63
C
 
60
C
 
59
C
48
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
45
C
 
67
B
 
56
C
 
59
C
49
پژوهشکده میگوی کشور
 
60
C
 
70
B
 
54
C
 
59
C
50
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
68
B
 
48
C
 
58
C
51
وزارت جهاد کشاورزی
 
38
C
 
55
C
 
50
C
 
56
C
52
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
49
C
 
10
C
 
58
C
 
51
C
53
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
41
C
 
49
C
54
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
55
مرکز تحقیقات کردستان
 
33
C
 
40
C
56
پژوهشکده چای
 
29
C
 
37
C
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
31
C
 
47
C
 
35
C
 
35
C
58
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
35
C
 
33
C
59
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
59
C
 
49
C
 
57
C
 
33
C
60
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
31
C
 
31
C
 
41
C
 
33
C
61
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
37
C
 
40
C
 
33
C
 
33
C