# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی 1395
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
97
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
96
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
94
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
6
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
9
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
89
A
10
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A
11
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A
12
انجمن حشره شناسی ایران
 
86
A
13
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
14
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
15
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
17
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
82
A
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
19
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
20
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
21
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
22
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
79
B
23
وزارت جهاد کشاورزی
 
78
B
24
انجمن علمی بذر ایران
 
78
B
25
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
77
B
26
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
76
B
27
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
76
B
28
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
74
B
29
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
74
B
30
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
72
B
31
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
72
B
32
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
33
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
70
B
34
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
68
B
35
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
36
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
66
B
37
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
62
C
38
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
62
C
39
پژوهشکده میگوی کشور
 
60
C
40
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
59
C
41
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
58
C
42
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
43
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
44
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
45
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
46
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
54
C
47
وزارت جهاد کشاورزی
 
53
C
48
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
49
C
49
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
45
C
50
وزارت جهاد کشاورزی
 
38
C
51
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
37
C
52
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
34
C
53
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
31
C
54
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
31
C