# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
4
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
5
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
6
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
8
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
13
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
16
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
17
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
18
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
19
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
21
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
22
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
23
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
24
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
25
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
26
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
27
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
28
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
29
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
30
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
31
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
32
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
34
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
35
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
36
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
37
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
38
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
40
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
41
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
42
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
43
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
44
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
45
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
46
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
47
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
48
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
49
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
50
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
51
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
52
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
53
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C
55
 
55
C
56
پژوهشکده چای
 
25
C
57
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
58
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
59
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
60
 
53
C
61
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C