# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
4
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
5
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
6
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
8
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
13
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
16
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
17
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
18
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
19
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
21
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
22
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
23
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
24
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
25
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
26
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
27
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
28
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
29
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
30
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
31
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
32
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
34
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
35
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
36
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
37
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
38
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
40
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
41
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
42
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
43
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
44
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
45
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
46
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
47
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
48
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
49
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
50
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
51
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
52
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
53
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
54
Iranian Mycological Society
 
74
B
55
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
56
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
57
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
58
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
60
پژوهشکده چای
 
33
C
61
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
62
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
63
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
64
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
65
66
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
67
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
68
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
69
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
70
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B