# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
6
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
9
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
10
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
11
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
13
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
14
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
15
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
17
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
19
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
20
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
21
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
22
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
23
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
24
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
25
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
26
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
27
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
28
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
29
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
30
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
31
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
32
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
33
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
34
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
35
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
36
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
37
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
38
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
39
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
40
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
41
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
42
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
43
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
44
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
45
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
46
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
47
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
48
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
49
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
50
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
51
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
52
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C
55
 
55
C
56
پژوهشکده چای
 
25
C
57
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
58
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
59
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
60
 
53
C
61
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C