# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
6
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
9
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
10
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
11
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
13
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
14
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
15
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
17
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
19
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
20
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
21
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
22
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
23
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
24
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
25
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
26
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
27
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
28
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
29
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
30
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
31
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
32
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
33
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
34
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
35
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
36
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
37
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
38
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
39
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
40
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
41
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
42
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
43
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
44
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
45
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
46
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
47
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
48
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
49
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
50
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
51
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
52
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
54
Iranian Mycological Society
 
74
B
55
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
56
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
57
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
58
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
60
پژوهشکده چای
 
33
C
61
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
62
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
63
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
64
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
65
66
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
67
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
68
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
69
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
70
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B