# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
2
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
3
پژوهشکده چای
 
25
C
4
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
8
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
9
 
55
C
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C
11
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
13
 
53
C
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
15
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
16
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
17
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
18
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
19
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
21
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
22
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
23
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
24
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
25
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
26
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
27
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
28
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
29
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
30
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
31
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
32
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
34
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
35
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
36
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
37
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
39
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
40
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
41
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
42
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
43
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
44
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
46
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
47
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
48
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
49
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
50
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
51
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
52
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
53
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
54
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
56
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
57
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
58
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
59
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
60
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
61
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A