# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
2
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
3
پژوهشکده چای
 
33
C
4
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
6
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
8
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
11
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
13
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
15
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
16
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
17
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
18
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
19
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
21
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
22
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
23
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
24
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
25
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
26
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
27
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
28
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
29
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
30
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
31
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
32
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
34
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
35
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
36
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
37
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
39
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
40
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
41
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
42
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
43
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
44
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
46
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
47
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
48
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
49
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
50
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
51
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
52
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
53
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
54
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
56
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
57
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
58
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
59
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
60
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
61
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
62
Iranian Mycological Society
 
74
B
63
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
64
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
65
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
66
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
67
68
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
69
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
70
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی