# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
33
C
 
31
C
2
مرکز تحقیقات کردستان
 
40
C
 
33
C
3
پژوهشکده چای
 
37
C
 
34
C
4
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
49
C
 
34
C
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
33
C
 
35
C
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
33
C
 
35
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
35
C
 
35
C
8
وزارت جهاد کشاورزی
 
56
C
 
38
C
9
 
65
B
 
43
C
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
 
43
C
11
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
60
C
 
50
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
13
 
71
B
 
55
C
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
59
C
 
56
C
15
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
51
C
 
59
C
16
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
64
C
17
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
59
C
 
65
B
18
پژوهشکده میگوی کشور
 
59
C
 
65
B
19
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
70
B
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
C
 
70
B
21
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
74
B
 
73
B
22
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
70
B
 
73
B
23
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
80
A
 
73
B
24
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
73
B
 
74
B
25
وزارت جهاد کشاورزی
 
77
B
 
76
B
26
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
80
A
27
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
90
A+
 
80
A
28
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
29
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
70
B
 
83
A
30
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
33
C
 
83
A
31
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
73
B
 
83
A
32
وزارت جهاد کشاورزی
 
68
B
 
85
A
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
86
A
34
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
92
A+
 
87
A
35
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
73
B
 
90
A+
36
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
90
A+
 
90
A+
37
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
95
A+
 
90
A+
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
95
A+
 
91
A+
39
انجمن علمی بذر ایران
 
87
A
 
91
A+
40
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
86
A
 
91
A+
41
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
84
A
 
92
A+
42
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
92
A+
43
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
83
A
 
93
A+
44
انجمن حشره شناسی ایران
 
97
A+
 
93
A+
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
46
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
94
A+
47
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A
 
95
A+
48
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+
49
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
87
A
 
95
A+
50
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
95
A+
51
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
96
A+
52
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
94
A+
 
96
A+
53
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
96
A+
54
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
56
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
94
A+
 
96
A+
57
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A
 
97
A+
58
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
97
A+
59
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
95
A+
 
97
A+
60
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
96
A+
 
98
A+
61
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
98
A+