# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
3
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
4
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
5
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
6
پژوهشکده چای
 
25
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C
10
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
11
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
14
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
16
 
53
C
17
 
55
C
18
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
21
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
22
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
23
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
24
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
25
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
26
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
27
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
28
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
29
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
30
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
31
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
32
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
33
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
34
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
35
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
36
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
37
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
38
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
39
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
40
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
41
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
42
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
43
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
44
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
46
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
47
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
48
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
49
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
50
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
51
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
52
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
53
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
54
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
56
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
57
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
58
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
59
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
60
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
61
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+