# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
44
C
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
3
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4
وزارت جهاد کشاورزی
5
مرکز تحقیقات کردستان
 
50
C
6
پژوهشکده چای
 
50
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
49
C
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
63
B
10
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
52
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
14
پژوهشکده میگوی کشور
 
58
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
16
 
51
C
17
 
48
C
18
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
21
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
80
A
22
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
23
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
66
B
24
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
25
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
61
B
26
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
27
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
28
وزارت جهاد کشاورزی
 
70
B
29
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
30
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
80
A
31
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
32
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B
33
انجمن حشره شناسی ایران
 
76
A
34
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
35
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
36
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
37
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
73
B
38
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A
39
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
84
A
40
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
84
A
41
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
42
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
43
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
44
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
79
A
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
46
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
47
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
48
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
49
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
50
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
51
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
52
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
53
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+
54
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
56
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
57
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
58
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
59
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
89
A+
60
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
61
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+