# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
2
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
3
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
4
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
5
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
6
پژوهشکده چای
 
33
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
10
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
11
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
14
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
16
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
17
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
18
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
21
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
22
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
23
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
24
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
25
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
26
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
27
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
28
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
29
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
30
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
31
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
32
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
33
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
34
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
35
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
36
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
37
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
38
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
39
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
40
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
41
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
42
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
43
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
44
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
46
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
47
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
48
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
49
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
50
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
51
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
52
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
53
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
54
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
56
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
57
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
58
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
59
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
60
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
61
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
62
Iranian Mycological Society
 
74
B
63
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
64
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
65
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
66
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
67
68
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
69
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
70
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی