# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
 
47
C
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
 
56
C
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
 
55
C
4
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
 
52
C
5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
 
75
A
6
پژوهشکده چای
 
33
C
 
63
B
7
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
 
66
B
8
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
 
50
C
9
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
 
55
C
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
 
58
C
11
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
 
64
B
12
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
 
67
B
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
 
74
B
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
 
73
B
15
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
 
69
B
16
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
 
60
B
17
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
67
B
18
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
 
79
A
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
76
A
20
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
 
75
A
21
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
 
79
A
22
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
 
76
A
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
 
90
A+
24
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
 
67
B
25
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
 
79
A
26
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
 
75
A
27
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
 
73
B
28
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
88
A+
29
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
 
88
A+
30
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
78
A
31
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
 
76
A
32
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
 
80
A
33
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
 
86
A+
34
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
 
78
A
35
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
 
90
A+
36
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
37
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
85
A+
38
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
 
87
A+
39
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
 
86
A+
40
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
 
86
A+
41
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
 
84
A
42
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
94
A+
43
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
44
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
89
A+
45
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
 
90
A+
46
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
 
90
A+
47
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
 
90
A+
48
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
 
89
A+
49
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
50
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
87
A+
51
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
88
A+
52
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
 
94
A+
53
Iranian Mycological Society
 
74
B
 
78
A
54
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
 
44
C
55
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
56
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
 
73
B
57
 
44
C
58
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
59
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
 
68
B
61
 
31
C
62
63
64
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
 
55
C
65
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 
50
C
66
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 
43
C
67
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
 
41
C