# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
44
C
3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
5
 
48
C
6
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
49
C
7
پژوهشکده چای
 
50
C
8
مرکز تحقیقات کردستان
 
50
C
9
 
51
C
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
52
C
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
12
پژوهشکده میگوی کشور
 
58
C
13
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
61
B
14
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
63
B
16
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
66
B
17
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
18
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
19
وزارت جهاد کشاورزی
 
70
B
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
21
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
23
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
24
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
73
B
25
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
27
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
28
انجمن حشره شناسی ایران
 
76
A
29
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
30
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A
31
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
79
A
32
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
34
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
80
A
35
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
36
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
80
A
37
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
40
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
41
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
84
A
42
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
84
A
43
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
44
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
46
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
47
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
48
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
49
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+
50
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
89
A+
51
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
52
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
53
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
54
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
55
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
56
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
58
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
59
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
60
وزارت جهاد کشاورزی
61
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی