# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
6
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
7
پژوهشکده چای
 
33
C
8
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
9
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
12
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
13
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
14
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
16
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
17
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
18
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
19
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
21
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
23
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
24
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
25
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
27
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
28
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
29
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
30
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
31
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
32
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
34
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
35
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
36
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
37
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
40
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
41
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
42
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
43
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
44
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
46
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
47
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
48
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
49
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
50
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
51
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
52
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
53
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
54
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
55
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
56
Iranian Mycological Society
 
74
B
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
58
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
61
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
62
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
63
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
64
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
65
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
66
67
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
68
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
69
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
70
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C