# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
3
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
6
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
9
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
11
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
12
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
13
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
14
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
17
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
19
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
20
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
21
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
22
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
23
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
24
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
25
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
27
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
28
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
29
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
30
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
31
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
32
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
33
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
34
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
35
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
36
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
37
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
39
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
40
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
41
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
42
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
43
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
44
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
45
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
46
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
47
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
48
پژوهشکده چای
 
33
C
49
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
50
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
51
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
52
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
55
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
56
Iranian Mycological Society
 
74
B
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
58
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
61
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
62
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
63
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
64
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
65
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
66
67
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
68
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
69
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
70
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C