# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
پژوهشکده چای
 
33
C
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
3
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
5
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
6
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
7
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
8
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
9
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
10
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
12
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
14
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
15
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
17
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
18
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
21
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
23
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
24
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
25
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
26
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
27
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
28
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
29
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
30
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
31
Iranian Mycological Society
 
74
B
32
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
33
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
34
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
35
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
36
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
37
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
38
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
39
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
40
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
41
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
42
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
43
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
44
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
45
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
46
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
47
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
48
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
49
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
50
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
51
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
52
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
53
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
55
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
56
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
57
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
58
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
59
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
60
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
61
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
62
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
63
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
64
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
65
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
66
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
67
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
68
69
70
71
72
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
73
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی