# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فارسی 2251-9300
 
95
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0875
 
90
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0883
 
95
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1608-4306
 
88
A+
5
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2228-7140
 
88
A+
6
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی
 
85
A+
7
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فارسی 2423-5407
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0913
 
95
A+
9
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4000
 
90
A+
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
فارسی 1735-0670
 
90
A+
11
انجمن علوم علف های هرز ایران
فارسی
 
75
A
12
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
انگلیسی
 
89
A+
13
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0891
 
90
A+
14
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
87
A+
15
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 0905-1735
 
92
A+
16
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی
 
92
A+
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0859
 
80
A
18
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4612
 
87
A+
19
انجمن حشره شناسی ایران
فارسی 0259-9996
 
79
A
20
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1026-5007
 
78
A
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-62-05
 
86
A+
22
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
انگلیسی 0365-3439
 
89
A+
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1029-788X
 
78
A
24
انجمن علمی گیاهان دارویی
انگلیسی 2322-1399
 
73
B
25
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2322-4223
 
75
A
26
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2345-5845
 
76
A
27
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2645-4513
 
73
B
28
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-2536
 
84
A
29
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
فارسی 1735-6652
 
76
A
30
انجمن علمی زنبور عسل ایران
فارسی 2476-6666
 
86
A+
31
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فارسی
 
79
A
32
Iranian Mycological Society
انگلیسی 2382-9664
 
78
A
33
انجمن علمی بذر ایران
فارسی
 
88
A+
34
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی 1019-9632
 
86
A+
35
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2322-4096
 
74
B
36
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
فارسی
 
68
B
37
موسسه تحقیقات پنبه کشور
فارسی 2345-5306
 
67
B
38
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
79
A
39
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فارسی
 
69
B
40
پژوهشکده میگوی کشور
فارسی
 
64
B
41
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی 2423-5423
 
76
A
42
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
73
B
43
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
67
B
44
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
52
C
45
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
انگلیسی 2008-868X
 
60
B
46
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1019-9632
 
67
B
47
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6946
 
58
C
48
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
41
C
49
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
فارسی
 
44
C
50
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی
 
55
C
51
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6954
 
55
C
52
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
53
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
فارسی
 
55
C
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
61
B
55
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فارسی
56
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
انگلیسی 2322-2484
 
47
C
57
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1027-992X
58
مرکز تحقیقات کردستان
فارسی
 
66
B
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی
 
75
A
60
پژوهشکده چای
فارسی
 
63
B
61
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
63
B
62
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فارسی
 
44
C
63
موسسه تحقیقات برنج کشور
فارسی
 
31
C
64
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
فارسی
65
فارسی
66
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
فارسی
 
50
C
67
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
فارسی
 
43
C