# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
5
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
6
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
9
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
10
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
11
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
12
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
13
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
14
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
15
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
16
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
18
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
19
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
20
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
21
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
22
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
23
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
24
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
25
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
26
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
27
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
28
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
29
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
30
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
31
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
32
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
33
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
34
Iranian Mycological Society
 
74
B
35
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
36
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
37
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
38
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
39
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
40
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
41
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
42
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
43
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
44
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
45
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
46
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
47
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
48
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
49
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
50
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
51
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
52
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
54
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
55
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
56
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
57
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
58
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
59
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
60
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
61
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
62
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
63
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
64
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
65
پژوهشکده چای
 
33
C
66
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
67
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
68
69
70
71
72
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
73
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی