# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
 
90
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
 
80
A
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
78
A
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
94
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
 
47
C