# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
انجمن حشره شناسی ایران
 
79
A