# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A