# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
انجمن علمی گیاهان دارویی
انگلیسی 2322-1399
 
73
B