# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+