# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
8
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
9
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
12
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
13
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B