# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
6
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
8
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
12
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
13
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B