# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
4
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
9
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
12
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
14
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
15
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
17
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
18
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B