# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
5
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
6
Iranian Mycological Society
 
74
B
7
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
9
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
12
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
14
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
16
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
17
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
18
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
19
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
21
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
22
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
23
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
24
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
25
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
27
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
28
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
30
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
31
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
32
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
33
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
34
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
35
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
36
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
37
38
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
39
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
40
پژوهشکده چای
 
33
C
41
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
42
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
43
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
44
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
45
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
46
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
47
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
48
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
49
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
50
51
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
52
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
53
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
55
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
56
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
57
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
58
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
59
60
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
61
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
62
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
63
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
64
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
65
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
66
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
67
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
68
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
69
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
70
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
71
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
72
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
73
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+