# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
70
B
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
92
A+
 
87
A
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
51
C
 
59
C
5
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
84
A
 
92
A+
6
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
73
B
 
74
B
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A
 
95
A+
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
74
B
 
73
B
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
C
 
70
B
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
80
A
11
وزارت جهاد کشاورزی
 
68
B
 
85
A
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
59
C
 
65
B
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
64
C
14
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
33
C
 
35
C
15
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
94
A+
 
96
A+
16
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
90
A+
 
80
A
17
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
18
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
59
C
 
56
C
19
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
70
B
 
73
B
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
96
A+
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
70
B
 
83
A
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
96
A+
 
98
A+
24
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A
 
97
A+
25
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
98
A+
27
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
33
C
 
83
A
28
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
30
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+
31
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
87
A
 
95
A+
32
 
65
B
 
43
C
33
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
33
C
 
35
C
34
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
33
C
 
31
C
35
پژوهشکده چای
 
37
C
 
34
C
36
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
95
A+
 
91
A+
37
مرکز تحقیقات کردستان
 
40
C
 
33
C
38
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
73
B
 
90
A+
39
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
97
A+
40
وزارت جهاد کشاورزی
 
77
B
 
76
B
41
وزارت جهاد کشاورزی
 
56
C
 
38
C
42
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
83
A
 
93
A+
43
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
95
A+
44
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
86
A
45
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
94
A+
 
96
A+
46
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
80
A
 
73
B
47
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
90
A+
 
90
A+
48
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
49
C
 
34
C
49
انجمن علمی بذر ایران
 
87
A
 
91
A+
50
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
86
A
 
91
A+
51
 
71
B
 
55
C
52
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
35
C
 
35
C
53
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
95
A+
 
90
A+
54
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
94
A+
55
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
60
C
 
50
C
56
پژوهشکده میگوی کشور
 
59
C
 
65
B
57
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
73
B
 
83
A
58
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
95
A+
 
97
A+
59
انجمن حشره شناسی ایران
 
97
A+
 
93
A+
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
 
43
C
61
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
92
A+