# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
5
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
6
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
11
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
14
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C
15
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
16
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
17
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
18
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
19
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
24
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
25
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
27
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
28
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
30
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
31
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
32
 
55
C
33
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
34
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
35
پژوهشکده چای
 
25
C
36
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
37
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
38
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
39
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
40
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
41
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
42
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
43
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
44
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
45
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
46
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
47
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
48
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
49
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
50
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
51
 
53
C
52
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
53
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
54
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
55
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
56
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
57
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
58
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
59
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C
61
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A