# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C
5
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A
6
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
66
B
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
11
وزارت جهاد کشاورزی
 
70
B
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
14
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
44
C
15
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
79
A
16
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
80
A
17
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
18
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
19
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
61
B
20
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
24
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
25
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
27
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
52
C
28
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
30
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
89
A+
31
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
84
A
32
 
48
C
33
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
34
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
35
پژوهشکده چای
 
50
C
36
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
37
مرکز تحقیقات کردستان
 
50
C
38
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
39
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
40
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
41
وزارت جهاد کشاورزی
42
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B
43
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
44
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
45
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
46
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
47
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
84
A
48
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
73
B
49
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
50
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
80
A
51
 
51
C
52
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
49
C
53
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
54
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
55
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
56
پژوهشکده میگوی کشور
 
58
C
57
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
58
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
59
انجمن حشره شناسی ایران
 
76
A
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
63
B
61
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+