# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
89
A+
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
60
B
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
89
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
47
C
5
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
73
B
6
Iranian Mycological Society
 
78
A
7
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
9
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
76
A
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
74
B
11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
44
C
12
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
14
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
55
C
15
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
58
C
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
88
A+
17
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
76
A
18
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
67
B
19
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
67
B
20
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
85
A+
21
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
76
A
22
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
24
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
25
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
27
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
55
C
28
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
30
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
31
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
87
A+
32
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
73
B
33
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
52
C
34
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 
44
C
35
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
36
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
37
پژوهشکده چای
 
63
B
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
39
مرکز تحقیقات کردستان
 
66
B
40
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
75
A
41
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A+
42
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
79
A
43
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
44
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
68
B
45
موسسه تحقیقات برنج کشور
 
31
C
46
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
47
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
87
A+
48
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
49
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
50
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
86
A+
51
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
79
A
52
انجمن علمی بذر ایران
 
88
A+
53
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
86
A+
54
55
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
56
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
75
A
57
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
58
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
55
C
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 
50
C
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 
43
C
61
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
62
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
41
C
63
پژوهشکده میگوی کشور
 
64
B
64
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
65
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
94
A+
66
انجمن حشره شناسی ایران
 
79
A
67
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
73
B