# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
وزارت جهاد کشاورزی
 
53
C
 
85
A
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
78
B
 
76
B
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
38
C
 
38
C
4
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A
 
96
A+
5
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
89
A
 
92
A+
6
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
95
A+
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
94
A+
 
73
B
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
97
A+
9
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
76
B
 
83
A
10
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
72
B
 
93
A+
11
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
97
A+
 
95
A+
12
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+
13
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
62
C
 
87
A
14
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
35
C
15
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
72
B
 
96
A+
16
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
73
B
17
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
59
C
 
83
A
18
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
77
B
 
90
A+
19
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
 
96
A+
20
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
96
A+
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
76
B
 
95
A+
22
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
74
B
 
94
A+
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
49
C
 
59
C
24
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
98
A+
25
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
97
A+
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
94
A+
27
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A
 
98
A+
28
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
96
A+
29
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
96
A+
30
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
 
86
A
31
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
 
90
A+
32
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
33
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
70
B
34
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
70
B
 
80
A
35
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
65
B
36
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
64
C
37
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
31
C
 
35
C
38
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
 
91
A+
39
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
82
A
 
80
A
40
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
37
C
 
31
C
41
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
54
C
 
70
B
42
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
45
C
 
56
C
43
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
44
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
83
A
45
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
31
C
 
35
C
46
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
47
مرکز تحقیقات کردستان
 
33
C
48
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
34
C
49
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
66
B
 
73
B
50
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
34
C
 
50
C
51
پژوهشکده میگوی کشور
 
60
C
 
65
B
52
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
96
A+
 
97
A+
53
پژوهشکده چای
 
34
C
54
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
58
C
 
74
B
55
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
79
B
 
90
A+
56
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
68
B
 
92
A+
57
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
74
B
 
91
A+
58
انجمن علمی بذر ایران
 
78
B
 
91
A+
59
انجمن حشره شناسی ایران
 
86
A
 
93
A+
60
 
43
C
61
 
55
C