# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B