# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
 
78
A
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
 
76
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
 
75
A