# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A