# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1608-4306
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1026-5007
 
78
A
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2345-5845
 
76
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2322-4223
 
75
A