# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A