# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
97
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
95
A+
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
76
B
 
83
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
94
A+
 
73
B