# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
97
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A
 
95
A+
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
73
B
 
83
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
74
B
 
73
B