# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2322-4096
 
74
B
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
انگلیسی 2008-868X
 
60
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6946
 
58
C
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6954
 
55
C