# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C