# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
70
B
 
80
A
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
70
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
65
B
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
64
C
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
31
C
 
35
C