# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر