# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
80
A
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
70
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
59
C
 
65
B
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
64
C
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
33
C
 
35
C