# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C