# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
 
67
B
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
 
41
C