# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
66
B
 
73
B
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
34
C
 
50
C