# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1019-9632
 
67
B
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
63
B
3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
41
C