# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
70
B
 
73
B
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
60
C
 
50
C