# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C