# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی