# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
 
86
A+
3
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
85
A+
4
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
 
84
A