# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B