# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C