# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
96
A+
 
98
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
98
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A
 
97
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
95
A+
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
86
A
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
51
C
 
59
C