# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C