# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
97
A+
 
95
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+