# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
87
A
 
95
A+