# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B