# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B