# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن علمی بذر ایران
 
87
A
 
91
A+