# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C