# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
پژوهشکده میگوی کشور
 
59
C
 
65
B