# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
پژوهشکده میگوی کشور
فارسی
 
64
B