# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B