# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
پژوهشکده میگوی کشور
 
60
C
 
65
B