# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B