# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
انجمن حشره شناسی ایران
فارسی 0259-9996
 
79
A