# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+