# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن حشره شناسی ایران
 
97
A+
 
93
A+