# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن حشره شناسی ایران
 
86
A
 
93
A+