# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A