# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
 
89
A+