# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فارسی 2423-5407
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
انگلیسی 0365-3439
 
89
A+