# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+