# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
92
A+