# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
68
B
 
92
A+