# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A