# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B