# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
84
A
 
92
A+