# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
وزارت جهاد کشاورزی
 
70
B
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
3
وزارت جهاد کشاورزی