# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
وزارت جهاد کشاورزی
 
68
B
 
85
A
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
77
B
 
76
B
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
56
C
 
38
C