# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
وزارت جهاد کشاورزی
 
53
C
 
85
A
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
78
B
 
76
B
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
38
C
 
38
C