# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C