# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1027-992X