# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B