# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+