# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
73
B
 
90
A+