# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
79
B
 
90
A+