# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
 
86
A+
2
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
 
55
C