# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
90
A+
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
33
C
 
83
A