# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
49
C