# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C