# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
83
A
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
31
C
 
35
C