# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
 
79
A