# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
مرکز تحقیقات کردستان
 
40
C
 
33
C