# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C