# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
مرکز تحقیقات کردستان
 
50
C