# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
 
66
B