# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
 
43
C