# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
 
73
B