# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
 
50
C