# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
فارسی
 
55
C