# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
 
55
C