# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
 
89
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
89
A+
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
87
A+
5
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
 
86
A+
6
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
 
86
A+
7
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
 
69
B
8
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
 
67
B
9
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
 
64
B
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
 
55
C
11
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
 
55
C
12
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
 
50
C