# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
94
A+
 
96
A+
3
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
92
A+
4
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
86
A
 
91
A+
5
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
90
A+
 
90
A+
6
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
92
A+
 
87
A
7
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
33
C
 
83
A
8
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
73
B
 
74
B
9
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
80
A
 
73
B
10
پژوهشکده میگوی کشور
 
59
C
 
65
B