# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
4
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
5
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
6
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
7
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
8
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
9
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C