# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فارسی 2423-5407
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
انگلیسی 0365-3439
 
89
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
انگلیسی
 
89
A+
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
87
A+
5
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی 1019-9632
 
86
A+
6
انجمن علمی زنبور عسل ایران
فارسی 2476-6666
 
86
A+
7
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فارسی
 
69
B
8
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
67
B
9
پژوهشکده میگوی کشور
فارسی
 
64
B
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی
 
55
C
11
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
فارسی
 
55
C
12
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C