# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
4
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+
5
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
84
A
6
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
80
A
7
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
8
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
66
B
9
پژوهشکده میگوی کشور
 
58
C
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
52
C