# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
4
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
5
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
6
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
7
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
8
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
9
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
11
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
12
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C