# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
4
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
5
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
6
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B