# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
97
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A
 
95
A+
3
انجمن حشره شناسی ایران
 
97
A+
 
93
A+
4
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
73
B
 
90
A+
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
73
B
 
83
A
6
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
74
B
 
73
B