# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
88
A+
2
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
 
79
A
3
Iranian Mycological Society
 
74
B
 
78
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
 
78
A
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
 
76
A
6
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
 
75
A
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
 
75
A