# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
4
انجمن حشره شناسی ایران
 
76
A
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
6
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B