# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1608-4306
 
88
A+
2
انجمن حشره شناسی ایران
فارسی 0259-9996
 
79
A
3
Iranian Mycological Society
انگلیسی 2382-9664
 
78
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1026-5007
 
78
A
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2345-5845
 
76
A
6
انجمن علوم علف های هرز ایران
فارسی
 
75
A
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2322-4223
 
75
A