# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
2
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
3
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
6
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
7
Iranian Mycological Society
 
74
B