# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
94
A+
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
96
A+
3
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
95
A+
4
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
94
A+