# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2228-7140
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-62-05
 
86
A+
3
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی
 
85
A+
4
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-2536
 
84
A