# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
 
87
A+
3
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
 
73
B