# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
 
76
A
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
 
41
C
4
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
5