# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
3
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
4
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
5
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
6
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
7
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8