# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
فارسی 1735-6652
 
76
A
2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
63
B
3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
41
C
4
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1027-992X
5
فارسی