# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
98
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A
 
98
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
97
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
97
A+
5
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
96
A+
 
97
A+
6
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
 
96
A+
7
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
96
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
96
A+
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
96
A+
10
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
72
B
 
96
A+
11
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
89
A
 
95
A+
12
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
74
B
 
94
A+
13
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
72
B
 
93
A+
14
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
89
A
 
92
A+
15
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
 
91
A+
16
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
77
B
 
90
A+
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
 
90
A+
18
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
62
C
 
87
A
19
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
 
86
A