# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
7
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
8
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
9
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
10
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A
11
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
13
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
14
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
15
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
17
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
18
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
19
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
20
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
22
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
23
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
24
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
25
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C