# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
94
A+
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
 
94
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
6
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
 
90
A+
9
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
 
90
A+
10
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
 
89
A+
11
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
89
A+
12
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
88
A+
13
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
88
A+
14
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
 
88
A+
15
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
 
87
A+
16
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
 
87
A+
17
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
 
86
A+
18
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
 
86
A+
19
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
 
86
A+
20
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
 
85
A+
21
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
 
84
A
22
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
 
80
A
23
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
 
79
A
24
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
 
79
A
25
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
 
78
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
78
A
27
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
 
76
A
28
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
76
A
29
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
 
74
B
30
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
 
73
B
31
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
 
68
B
32
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
 
67
B
33
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
67
B
34
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
 
66
B