# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
96
A+
 
98
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
98
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A
 
97
A+
4
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
95
A+
 
97
A+
5
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
96
A+
6
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
94
A+
 
96
A+
7
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
93
A+
 
96
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
10
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
94
A+
 
96
A+
11
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A
 
95
A+
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
13
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
94
A+
14
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
83
A
 
93
A+
15
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
84
A
 
92
A+
16
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
97
A+
 
92
A+
17
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
90
A+
 
90
A+
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
95
A+
 
90
A+
19
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
92
A+
 
87
A
20
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
86
A
21
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
22
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
90
A+
 
80
A
23
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
49
C
 
34
C