# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0913
 
95
A+
2
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فارسی 2251-9300
 
95
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 0905-1735
 
92
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی
 
92
A+
5
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فارسی 2423-5407
 
90
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0891
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4000
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
انگلیسی 0365-3439
 
89
A+
9
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
انگلیسی
 
89
A+
10
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2228-7140
 
88
A+
11
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1608-4306
 
88
A+
12
انجمن علمی بذر ایران
فارسی
 
88
A+
13
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4612
 
87
A+
14
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
87
A+
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی 1019-9632
 
86
A+
16
انجمن علمی زنبور عسل ایران
فارسی 2476-6666
 
86
A+
17
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-62-05
 
86
A+
18
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی
 
85
A+
19
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-2536
 
84
A
20
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0859
 
80
A
21
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فارسی
 
79
A
22
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
79
A
23
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1026-5007
 
78
A
24
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1029-788X
 
78
A
25
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
فارسی 1735-6652
 
76
A
26
انجمن علوم علف های هرز ایران
فارسی
 
75
A
27
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
73
B
28
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1019-9632
 
67
B
29
موسسه تحقیقات پنبه کشور
فارسی 2345-5306
 
67
B
30
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
63
B