# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
3
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
6
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
89
A+
7
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
9
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
11
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
12
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
13
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
14
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
84
A
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
84
A
16
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
18
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
19
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
80
A
20
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
21
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
80
A
22
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A
23
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
79
A
24
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
25
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
27
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
73
B
28
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
29
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
30
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B
31
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
32
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
63
B