# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
4
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
5
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
9
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
11
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
13
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
14
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
15
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
16
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
17
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
18
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
19
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
20
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
21
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
22
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
23
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
24
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
25
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
26
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
27
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
28
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
29
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
30
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
31
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
32
پژوهشکده چای
 
33
C
33
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی