# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
3
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
4
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
7
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C