# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
 
97
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
87
A
 
95
A+
3
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
83
A
 
95
A+
4
انجمن حشره شناسی ایران
 
97
A+
 
93
A+
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
95
A+
 
91
A+
6
انجمن علمی بذر ایران
 
87
A
 
91
A+
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
70
B
 
83
A
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
73
B
 
83
A
9
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
80
A
 
73
B
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
70
B
11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
C
 
70
B
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
59
C
 
65
B
13
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
33
C
 
35
C