# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
 
79
A
2
Iranian Mycological Society
 
74
B
 
78
A
3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
 
75
A
4
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
 
69
B
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
 
67
B
6
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
7
پژوهشکده چای
 
33
C
 
63
B
8
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
 
55
C