# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
2
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
3
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
4
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
6
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
7
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
9
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C