# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
3
انجمن حشره شناسی ایران
 
76
A
4
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
5
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
66
B
6
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
61
B