# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0883
 
95
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0875
 
90
A+
3
انجمن حشره شناسی ایران
فارسی 0259-9996
 
79
A
4
Iranian Mycological Society
انگلیسی 2382-9664
 
78
A
5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی 2423-5423
 
76
A
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2322-4096
 
74
B
7
انجمن علمی گیاهان دارویی
انگلیسی 2322-1399
 
73
B
8
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2645-4513
 
73
B
9
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فارسی
 
69
B
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
فارسی
 
68
B
11
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
67
B
12
مرکز تحقیقات کردستان
فارسی
 
66
B
13
پژوهشکده میگوی کشور
فارسی
 
64
B
14
پژوهشکده چای
فارسی
 
63
B
15
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6946
 
58
C
16
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
فارسی
 
55
C