# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
97
A+
 
95
A+
3
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+
4
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
76
B
 
95
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
94
A+
6
انجمن حشره شناسی ایران
 
86
A
 
93
A+
7
انجمن علمی بذر ایران
 
78
B
 
91
A+
8
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
74
B
 
91
A+
9
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
10
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
76
B
 
83
A
11
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
82
A
 
80
A
12
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
58
C
 
74
B
13
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
73
B
14
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
70
B
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
54
C
 
70
B
16
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
65
B