# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
68
B
 
92
A+
2
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
79
B
 
90
A+
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
53
C
 
85
A
4
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
83
A
5
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
59
C
 
83
A
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
70
B
 
80
A
7
وزارت جهاد کشاورزی
 
78
B
 
76
B
8
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
94
A+
 
73
B
9
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
66
B
 
73
B
10
پژوهشکده میگوی کشور
 
60
C
 
65
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
64
C
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
49
C
 
59
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
45
C
 
56
C
14
 
55
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
16
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
34
C
 
50
C
17
 
43
C
18
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
19
وزارت جهاد کشاورزی
 
38
C
 
38
C
20
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
35
C
21
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
31
C
 
35
C
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
31
C
 
35
C
23
پژوهشکده چای
 
34
C
24
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
34
C
25
مرکز تحقیقات کردستان
 
33
C
26
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
37
C
 
31
C