# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
2
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
5
Iranian Mycological Society
 
74
B
6
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
8
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
12
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
14
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
15
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
16
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
17
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
18
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
19
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
20
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
21
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
22
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
23
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
24
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
25
26
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
27
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی