# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
96
A+
 
95
A+
2
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
86
A
 
91
A+
3
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
73
B
 
90
A+
4
وزارت جهاد کشاورزی
 
68
B
 
85
A
5
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
33
C
 
83
A
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
80
A
7
وزارت جهاد کشاورزی
 
77
B
 
76
B
8
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
73
B
 
74
B
9
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
74
B
 
73
B
10
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
70
B
 
73
B
11
پژوهشکده میگوی کشور
 
59
C
 
65
B
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
64
C
13
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
51
C
 
59
C
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
59
C
 
56
C
15
 
71
B
 
55
C
16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
17
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
60
C
 
50
C
18
 
65
B
 
43
C
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
43
C
 
43
C
20
وزارت جهاد کشاورزی
 
56
C
 
38
C
21
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
33
C
 
35
C
22
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
35
C
 
35
C
23
پژوهشکده چای
 
37
C
 
34
C
24
مرکز تحقیقات کردستان
 
40
C
 
33
C
25
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
33
C
 
31
C