# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
فارسی 1735-0670
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2345-5845
 
76
A
3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی
 
75
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2322-4223
 
75
A
5
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
61
B
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
انگلیسی 2008-868X
 
60
B
7
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6954
 
55
C
8
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی
 
55
C
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
52
C
10
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
فارسی
 
50
C
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
انگلیسی 2322-2484
 
47
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
فارسی
 
44
C
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فارسی
 
44
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
فارسی
 
43
C
16
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
41
C
17
موسسه تحقیقات برنج کشور
فارسی
 
31
C
18
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فارسی
19
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1027-992X
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
فارسی
21
فارسی