# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
 
76
A
3
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
 
75
A
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
 
75
A
5
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
 
73
B
6
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
 
73
B
7
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
 
64
B
8
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
 
60
B
9
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
 
58
C
10
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
 
56
C
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
 
55
C
12
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
 
55
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
 
52
C
14
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
 
50
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 
50
C
16
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
 
47
C
17
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
 
44
C
18
 
44
C
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 
43
C
20
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
 
41
C
21
 
31
C
22
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
23
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
24
25