# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
3
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
4
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
5
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
6
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
7
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
8
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
9
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
10
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
12
 
55
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
14
 
53
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
17
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
18
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
19
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
20
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
21
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
22
پژوهشکده چای
 
25
C
23
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
24
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
25
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
26
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
27
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C