# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
3
وزارت جهاد کشاورزی
 
70
B
4
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
5
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
6
پژوهشکده میگوی کشور
 
58
C
7
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
8
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
52
C
9
 
51
C
10
پژوهشکده چای
 
50
C
11
مرکز تحقیقات کردستان
 
50
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
49
C
13
 
48
C
14
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
16
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
44
C
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C
18
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
19
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
20
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
21
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
22
وزارت جهاد کشاورزی
23
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی