مشخصات نشریه
عنوان نشریه Crop Breeding Journal
آدرس وب سایت نشریه http://cbjournal.areo.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-868X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه cbj@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - آبان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه